NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

rozaniec

pokuta

Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie świętym i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

 

Sakrament pokuty ustanowił Pan Jezus w dniu swojego zmartwychwstania słowami: ?Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane? /J 20,19/.

 

"Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą" /KKK 1422/.

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

Spowiedź święta w naszej parafii jest sprawowana:
? po Mszy Świętej porannej,
? podczas każdej Mszą Świętej niedzielnej i wieczorowej,
? w czasie rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym czasie,
? na prośbę penitenta.

 

Rola kapłana:
? Aby spowiedź była ważna i owocna, powinieneś pamiętać o roli kapłana w tym sakramencie. Wyznając swoje grzechy Bogu, sam już uznałeś, że popełniłeś zło. Spowiednik, postawiony w miejscu umiłowanego Mistrza, słucha, by upewnić się, czy żałujesz, by poradzić Ci, jak pokonywać swoje grzechy, oraz by Ci udzielić sakramentalnego rozgrzeszenia, które przynosi Boże przebaczenie i łaskę wytrwa?nia w dobrych postanowieniach.
? Musisz pamiętać, że kapłan również cierpi z powodu pokus. On wie, jak trudno jest oprzeć się grzechowi. Nieustannie ma w pamięci nakaz Chrystusa: ?Nie sądź?cie, abyście nie byli sądzeni? /Mt 7,1/.
? Kapłan chce pomóc Ci bardziej pokochać Boga. Dlatego doradzi, jak unikać poważnych okazji do grzechu ? ludzi, miejsc lub okoliczności, które mogłyby ła?two doprowadzić Cię do obrazy Boga. Powinieneś więc bez wahania prosić go o pomoc.
? Jest ważne, by spowiednik otrzymał jak najdokładniejszy obraz stanu Twojej duszy. Czasami niektórzy uważają, że coś zyskali oszukując księdza. Tymczasem w rzeczywistości ranią tylko sami siebie. Czy byliby równie z siebie zadowoleni, gdyby udało im się wprowadzić w błąd lekarza, tak by zdiagnozował poważny atak serca jako napięcie mięśniowe w klatce piersiowej? Dzieje się dokładnie tak samo; jeśli doprowadzisz lekarza swojej duszy do przekonania, że popełniłeś mniej poważny grzech niż ten, którego się w rzeczywistości dopuściłeś; niszczysz po pro?stu swoje zdrowie duchowe i popełniasz grzech.
? Przy wyznawaniu grzechów powszednich, ważne jest określenie skali problemu, przyczyny ich popełniania.

 

Porady dla penitentów:
? Jeśli przez długi czas pozostawałeś z dala od sakramentów, jest całkiem na?turalne, że spowiedź budzi Twój niepokój. Próba przypomnienia sobie grzechów z kilku czy kilkunastu lat jest dla większości ludzi trudnym zadaniem. Możesz oba?wiać się, że o wielu z nich zapomnisz. W takim przypadku powinieneś postarać się, najlepiej jak potrafisz, przypo?mnieć sobie swoje grzechy, a potem pójść do konfesjonału i poprosić kapłana o pomoc. Jeżeli autentycznie zapomniałeś o jakimś ciężkim grzechu na spowiedzi, grzech jest przebaczony i można przystępować do Komunii Świętej. Należy go jednak wyznać przy następnej spowiedzi.
? Jeśli jesteś nowonawrócony, prawdopodobnie obawiasz się swojej pierwszej spowiedzi. Możesz mieć wątpliwości, jak zdołasz ogarnąć cały długi okres swojego życia i wyznać wszystkie grzechy. Możesz martwić się, że zapomnisz teksty modlitw. Jest to dla Ciebie tak bardzo nowe doświadczenie. Możesz poprosić kapłana o możliwość indywidual?nego umówienia się na spowiedź, zamiast przyjścia w czasie normalnej spowiedzi parafialnej. (To oszczędzi nerwowego stania w długiej kolejce, a podczas spowiedzi, niepo?koju, że każesz innym czekać, jeśli trwa ona trochę dłużej.)
? Jeśli pragniesz odbyć spowiedź generalną obejmującą całe życie, albo jakąś jego część, istnieje możliwość ustalenia z księdzem spowiedzi indywidualnej. Do takiej spowiedzi zachęcamy osoby, które z różnych powodów, przez długie lata nie korzystały z tego sakramentu, albo też z okazji podejmowania ważnych decyzji życiowych.

Warunki dobrej spowiedzi:
? Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
? Żal za grzechy - boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
? Mocne postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
? Szczera spowiedź - wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
? Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

 

Kiedy ksiądz może odmówić rozgrzeszenia?
Spowiednik czuwa, aby penitent spełnił wszystkie warunki potrzebne do ważności sakramentu. Chodzi zwykle o żal za grzechy i postanowienie poprawy. Jeśli one nie występują, rozgrzeszenie będzie i tak nieważne. Np. ktoś wyznaje, że ogląda filmy pornograficzne, a na pytanie czy gotów jest zniszczyć wszystkie, które są jego własnością, odpowiada, że nie. Wtedy trudno dostrzec rzeczywiste postanowienie poprawy.

 

Przykładowy rachunek sumienia

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Święty, Duchu światła i prawdy, który przenikasz tajemnice serca ludzkiego, przed którym nie ma nic skrytego, przyjdź i oświeć mój rozum, abym przypomniał sobie moje grzechy i poznał ich złość.
Przyjdź i skrusz moje serce, abym za te grzechy szczerze żałował, umocnij wolę do skutecznego postanowie?nia poprawy.

Na początku przypominam sobie:
? Kiedy ostatni raz przystępowałem do spowiedzi św.?
? Czy moja spowiedź i żal były szczere?
? Czy nie zapomniałem o jakimś grzechu ciężkim lub zataiłem go?
? Czy odprawiłem naznaczoną pokutę?

I. Czcij jedynie Boga
? Czy wyparłem się tego, że jestem katolikiem?
? Czy opuściłem jakąś praktykę religijną, aby uniknąć ośmieszenia lub z innych wzglę?dów ludzkich?
? Czy bez potrzeby wystawiałem na niebezpieczeństwo wiarę swoją lub innych?
? Czy przez dłuższy czas zaniedbywałem modlitwę i popadłem w obojętność wobec sa?kramentów?
? Czy pogłębiam swoją wiedzę religijną przez czytanie Pisma świętego słuchanie ka?zań, czytanie prasy i książek religijnych, uczestnictwo w rekolekcjach??
? Czy uczestniczę w życiu Kościoła, tzn. czy interesuję się życiem swojej parafii, Kościo?łem w Polsce i na świecie?

II. Szanuj Imię Boże
? Czy wypowiadałem Imię Boże bez szacunku, bez zastanowienia, w złości lub w żar?tach?
? Czy przeklinałem innych, rozmyślnie życząc im zła lub prosząc Boga, aby zesłał na nich nieszczęście?
? Czy świadomie wzywałem Boga na świadka, że mówię prawdę, wiedząc, że kła?mię?

III. Szanuj Dzień Pański
? Czy dobrowolnie opuściłem Mszę niedzielną lub świąteczną bez przyczyny? Czy na?kłaniałem do tego innych?
? Czy w Dzień Pański wykonywałem pracę, która nie była niezbędna? Czy namawia?łem do tego innych? A może wręcz nakazywałem?
? Czy zachowuję przykazania Kościoła dotyczące postów i specyficznych dni i okre?sów pokutnych (piątki, Adwent, Wielki Post)?
Trzy pierwsze przykazania dotyczą mojej bezpośredniej relacji z Bogiem. Na?stępne siedem odnosi się do mojej postawy wobec bliźniego. Są one ukon?kretnieniem nakazu Chrystusa, by z miłości do Niego kochać bliźniego, jak samego siebie.

IV. Okazuj szacunek i posłuszeństwo tym, którzy sprawują prawowitą władzę
? Czy nie zaniedbywałem się w miłości do moich rodziców? Czy troszczyłem się o nich należycie w ich chorobie, podeszłym wieku, bezradności? Czy modliłem się za moich zmarłych rodziców i przełożonych?
? Czy jako rodzic byłem sprawiedliwy dla moich dzieci? Czy dostatecznie troszczy?łem się o ich potrzeby duchowe? Czy nie zaniedbywałem ich wychowania religij?nego? Czy nie dawałem im złego przykładu? Czy egoistycznie nie przeszkadzałem w realizacji ich powołania? Czy troszczyłem się odpowiednio o ich potrzeby fi?zyczne i emocjonalne?
? Czy okazywałem posłuszeństwo tym, którzy mają nade mną prawowitą władzę?
? Czy uchylałem się od obowiązku płacenia podatków, brania udziału w wyborach, obrony kraju?

V. Szanuj bliźnich, duszę i ciało
? Czy jestem bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialny za czyjąś śmierć czy po?ważne obrażenia w wyniku świadomego działania, karygodnego zaniedbania lub bezmyślności?
? Czy próbowałem odebrać sobie życie?
? Czy mam na sumieniu dokonanie aborcji ? przez poddanie się jej, wykonywanie za?biegów, namawianie kogoś?
? Czy żywiłem do kogoś nienawiść? Czy starałem się z nim rozmawiać? Czy odrzuci?łem przeprosiny kogoś, kto mnie obraził? Czy poszukiwałem zemsty?
? Czy odczuwałem nienawiść do jakiejś grupy ludzi ze względu na ich rasę, narodo?wość, wiek czy odmienność religii?
? Czy byłem niecierpliwy lub niemiłosierny w słowach lub uczynkach, ponieważ inni mnie denerwowali? Czy byłem uparty w swoich poglądach i krytycznie nastawiony do innych? Czy zazdrościłem innym?
? Czy nadużywałem alkoholu? Czy moje pijaństwo pozbawiło rodzinę odpowiednich środków utrzymania, dobrego przykładu, szacunku społecznego? Czy doprowadziło mnie do innych grzechów w myślach, słowach i uczynkach?
? Czy naraziłem na poważne niebezpieczeństwo życie swoje i innych łamiąc przepisy ruchu drogowego, prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu lub pozwalając swoim dzieciom prowadzić samochód bez odpowiednich umiejętności z ich strony?
? Czy stałem się powodem zgorszenia dla innych?
? Czy narażałem swoje zdrowie poprzez złą dietę, nadużywanie alkoholu, tytoniu, le?ków?
? Czy przyjmowałem narkotyki? Czy zajmowałem się handlem narkotykami lub bro?nią?
? Czy zaniedbywałem pracę nad wprowadzaniem pokoju i sprawiedliwości na świe?cie?

VI i IX. Szanuj świętość pożycia seksualnego
? Czy dopuściłem się zdrady małżeńskiej? Cudzołóstwa? Kazirodztwa (kontakty seksu?alne z członkami rodziny)?
? Czy grzeszyłem przeciwko własnemu ciału przez samogwałt (masturbację)?
? Czy popełniałem grzech nieczystości z osobami tej samej płci?
? Czy dobrowolnie poddawałem się nieczystym myślom, bądź pobudzałem je przez czasopisma, telewizję, video i Internet?
? Czy słuchałem lub uczestniczyłem w nieczystych rozmowach?
? Czy czytałem książki lub chodziłem do miejsc rozrywki, o których wiedziałem, że są nieprzyzwoite i niemoralne?
? Czy narażałem innych na poważny grzech lub zachęcałem ich do niego przez nie?skromne gesty, zachowanie lub strój?
? Czy wykonywałem akt małżeński w niewłaściwy sposób, bez otwarcia się na nowe życie?
? Czy nie zaniedbywałem traktowania mojego współmałżonka jak równego sobie?

VII i X. Szanuj własność innych
? Czy coś komuś ukradłem lub przywłaszczyłem sobie? (Powinienem podać wartość ukradzionej rzeczy i sytuację majątkową osoby, do której należała.)
? Czy zwróciłem przywłaszczoną rzecz, pożyczone pieniądze??
? Czy kupowałem lub przyjmowałem w prezencie rzeczy, o których wiedziałem, że są kradzione?
? Czy rozmyślnie zniszczyłem czyjąś własność?
? Czy zatrzymałem coś, co znalazłem, nawet jeśli mogłem łatwo zidentyfikować właści?ciela?
? Czy przyjmowałem lub proponowałem łapówki?
? Czy, będąc pracodawcą, płaciłem zbyt niskie zarobki moim pracownikom, zatrudnia?łem ludzi bez uczciwej umowy lub też w prowadzeniu przedsiębiorstwa angażowałem się w nieuczciwe interesy z klientami, konkurencją, pracownikami?
? Czy, będąc pracownikiem, zaniedbywałem pracę, której się podjąłem? Czy podejmo?wałem pracę na nieuczciwych zasadach? Czy traktowałem z szacunkiem cudzą własność?
? Czy zaniedbywałem płacenia rachunków, dotrzymywania obietnic i kontraktów?
? Czy przeznaczyłem uczciwą część swoich zarobków na utrzymanie Kościoła? (Darowi?zny na inne szlachetne cele są aktami miłosierdzia. Utrzymywanie własnej parafii jest moim obowiązkiem.)

VIII. Szanuj prawdę i dobre imię bliźniego
? Czy kłamałem?
? Czy jestem winien krzywoprzysięstwa?
? Czy zaszkodziłem czyjejś reputacji przez kłamstwo (oszczerstwo) lub mówienie bez potrzeby o cudzych grzechach, które nie są powszechnie znane (obmowa)?
? Czy podjąłem wystarczający wysiłek w celu przywrócenia dobrego imienia osobie, której reputacji zaszkodziłem?
? Czy plotkowałem lub w jakiś inny sposób byłem niemiłosierny w mowie?
? Czy naruszyłem czyjąś prywatność, np. przez czytanie cudzych listów bez pozwole?nia?
? Czy mam na sumieniu pochopne osądzanie, przypisywanie komuś zła bez dostatecz?nych powodów? Czy w mowie dyskryminowałem jakąś grupę rasową, np. określając ją obraźliwym słowem?
? Czy zatrzymywałem informacje dla tych, którzy mieli do nich prawo?

 

Formuła spowiedzi
PENITET: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen.
Teraz trzeba się przeżegnać:
P.: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Kapłan mówi, po cichu, słowa zachęty, np. ?Łaska Ducha Świętego niech oświeci twoje serce, abyś wyznał z ufnością swoje grzechy i poznał miłosierdzie Boże?.
P.: Najnowszy obrzęd nakazuje przedstawienie się np.:
Jestem kawalerem / panną, mam lat ? albo: Jestem żonaty / mężatką, mamy ?. dzieci itp.
Ostatni raz u spowiedzi św. byłem? Zadaną pokutę odprawiłem / nie odprawiłem. Żadnego grzechu nie zapomniałem, ani nie zataiłem. (Jeżeli przy ostatniej spowiedzi zapomniałem o jakimś grzechu ciężkim, to go teraz wyznaję.)
Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami?
Po wyznaniu grzechów mówimy:
Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy bardzo żałuję. Postanawiam poprawę a Ciebie Ojcze duchowny proszę o pokutę i rozgrzeszenie.
Gdy kapłan udziela nauki, słuchamy uważnie, zapamiętujemy pokutę. Przy udzielaniu przez kapłana rozgrzeszenia ? wypowiadamy słowa skruchy i przeproszenia Boga:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. /x3
K: Bóg, Ojciec miłosierdzia ?w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
P: Amen.
K.: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry
P.: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
K.: Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.
P.: Odchodzimy po usłyszeniu pukania mówiąc:
Bóg zapłać.
Potem idziemy pomodlić się ? podziekować za rozgrzeszenie i posługę kapłana, poprosić Boga o pomoc w wypełnieniu dobrych postanowień, odprawić zadaną pokutę.

 

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim