kbt

Opiekun - p. Barbara Gadkowska

Spotkania -

Niedziela, godz. 12.00 - posługa podczas Eucharystii

 

Cel ogólny: rozwijanie duchowych, społeczno – moralnych oraz twórczych predyspozycji ucznia skierowanych ku wartościom chrześcijańskim.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- rozumie potrzebę aktywnego głoszenia Ewangelii we wspólnocie szkolnej i parafialnej,
- rozwija umiejętności analizy i interpretacji wybranych tekstów biblijnych,
- doskonali umiejętności kultury słowa: kształci dykcję, intonację ,modulację głosu,
- stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności do przygotowania oprawy liturgii Mszy Świętej, nabożeństw okolicznościowych i inscenizacji,
- doskonali praktyki religijne w życiu osobistym i wspólnotowym,
- dąży do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym,
- aktywnie uczestniczy w życiu religijnym szkoły i parafii.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim